Zgłoś zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków

Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Buk wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu. Właściciele nieruchomości maja również obowiązek zgłaszania Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk okoliczności zaprzestania użytkowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków celem wykreślenia tych urządzeń z prowadzonej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wypełnione i podpisane zgłoszeni należy złożyć osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk lub za pomocą poczty tradycyjnej, bądź mailowo: woda@buk.gmina.pl

Wniosek można pobrać ze strony internetowej, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Buk lub wchodząc bezpośrednio na ankietę (tutaj).

Nieczystości ciekłe muszą być usuwane ze zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków z częstotliwością i w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed jego przepełnieniem, a co za tym idzie wypływem nieczystości ciekłych zapewniając ciągłość korzystania ze zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni. W przypadku zbiornika bezodpływowego, częstotliwość wywozu nie może być jednak mniejsza niż co 3 miesiące, a w przypadku osadników w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków częstotliwość opróżniania wynika z instrukcji jej eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Pozbywając się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków, należy udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy oraz dowodów opłat za tę usługę (faktur, rachunków, paragonów itp.)

PAMIĘTAJ! – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kar.

Osoby które nie posiadają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Plik do pobrania:

AnkietaDlaMieszkanca

za.wwwbukgminapl

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Redaktor naczelny: Małgorzata Szlązak
Redaktor- Tomasz Giełda

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl