Kontrola źródeł ciepła

Poniżej komunikat dotyczący kontroli źródeł ciepła i spalania paliw na nieruchomościach na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 379 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją właściwością. W art. 379 ust. 3 wskazano: „Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli”.

Na podstawie ww. ustawy kontrolowany ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli oraz wykonanie powyżej wskazanych czynności, a zgodnie z art. 225 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, utrudnienie bądź udaremnienie kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem za które grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców o umożliwienie przeprowadzenia kontroli pracownikom urzędu. Każdy urzędnik dysponuje wydanym przez burmistrza upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli oraz dokumentem tożsamości, którego okazanie ma prawo żądać kontrolowana osoba.

Obowiązujący Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej przyjęty uchwałą nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej bezwzględnie narzuca na włodarzy gmin obowiązek przeprowadzania, każdego roku, określonej ilości kontroli spalania paliw na nieruchomościach.

za:wwwbukgminapl

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Redaktor naczelny: Małgorzata Szlązak
Redaktor- Tomasz Giełda

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl