Dziś Sesja Rady Miasta i Gminy Buk

buklogo

Informujemy, że dziś o godz.17 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul.Mury 5, odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta i Gminy Buk.
Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.
1) Otwarcie XXXV sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 26 października 2021 r.
3) Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) Przyjęcie na 2022 rok Programu współpracy Miasta i Gminy Buk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Buk na rok 2022.
3) Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Buk na rok 2022.
4) Ustalenie wysokości diet miesięcznych dla radnych Miasta i Gminy Buk.
5) Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Buk.
6) Udzielenie pomocy finansowej w 2022 r. dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w Gminie Stęszew.
7) Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień.
8) Zgłoszenie do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” sołectw z terenu Gminy Buk.
9) Przyjęcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ulicach Dworcowej i Przykop.
11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ulicach Jana Pawła II, Konwaliowej i Kwiatowej.
12) Emisja obligacji.
13) Zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok.

IV. Interpelacje i zapytania.

V. Oświadczenia radnych.

VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VII. Komunikaty.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl