Nieodpłatna pomoc prawna

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat bezpłatnej pomocy prawnej w naszej gminie.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

1.       Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2.       Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3.       Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

4.       Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone w zakładce „Rejestracja na wizytę”.

5.       Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (obowiązkowe posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym z symbolem R), które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone w zakładce „Rejestracja na wizytę”.

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W 2019 roku na terenie powiatu poznańskiego funkcjonuje 15 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym przez 5 dni w tygodniu, w wymiarze co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z określonym harmonogramem. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze i organizacje pozarządowe.

Kino „Wielkopolanin” ul. Plac Stanisława Reszki 29 64-320 Buk
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek:
w godz. od 10.00 do 14.00, wtorek: w godz.  13.00 – 17.00.

Zasady  i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Dziedziny prawa, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna:

·         prawo rodzinne

·         prawo pracy

·         sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej

·         prawo cywilne

·         prawo ubezpieczeń społecznych

·         prawo administracyjne

·         prawo podatkowe

·         prawo karne

·         inne

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej:

1.      Lokal mieszkalny

2.      Przestępstwa i wykroczenia

3.      Rodzina

4.      Dziedziczenie

5.      Opieka i kształcenie

6.      Własność rzeczy ruchomych i nieruchomych

7.      Świadczenia i zasiłki

8.      Zadłużenia

9.      Roszczenia i zobowiązania finansowe

10.  Zatrudnienie

11.  Zdrowie

12.  Urzędy i sądy

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej prawnik przekazuje osobie uprawnionej część B karty pomocy, dotyczącą opinii o udzielonej pomocy prawnej. Część B karty pomocy przekazywana do wypełnienia osobie uprawnionej powinna być wypełniona przez prawnika
w zakresie danych zawartych w pkt 1, a także opatrzona pieczątką Wydziału Spraw społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. W przypadku gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce
i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w urnie znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie pomocy prawnej. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy nie ma dostępu do zawartości tej urny.

Rejestracja na wizytę:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Aby umówić wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można:

1)      dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu: 61 8410-797

Terminy i godziny, w których przyjmowane są rezerwacje telefoniczne:

Poniedziałek: 12.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 11.00

Piątek: 12.00 – 15.30
albo

2)      dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl

W treści e-maila należy podać lokalizację punktu, w którym osoba chciałaby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej wizytę.

Odpowiedź zwrotna w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie na adres e-mailowy, z którego wpłynęła prośba o rezerwacje wizyty.

Uwaga!  Umówiona godzina wizyty jest godziną orientacyjną i może ulec przesunięciu, przy czym kolejność obsługi osób umówionych zostanie zachowana. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

RODO – obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej jest Starosta Poznański, z siedzibą przy ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2)      W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiat.poznan.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)      udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.);

b)      wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)      wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt i instrukcją archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

6)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

7)      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8)       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Warto zobaczyć:

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl