Gminny program dofinansowania wymiany źródeł ciepła kontynuowany. Rusza nabór wniosków

Kolejny rok gmina Buk dofinansuje wymianę źródeł ogrzewania. Wczoraj ruszyły nabory wniosków na ten cel. Oto informacja od Burmistrza MiG Buk Pawła Adama:

Realizując Uchwałę Rady Miasta i Gminy Buk Nr XXXVII/259/2017 z dnia 26 września 2017 r.  w  sprawie udzielenia dotacji celowej na  dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 2 października 2017 r., poz. 6136 (z późn. zm.) uprzejmie Państwa zawiadamiam, że również w br. zaistniała możliwość dofinansowania z budżetu Miasta i Gminy Buk wymiany pieców węglowych centralnego ogrzewania lub kaflowych zasilanych paliwem stałym (węglem) na kotły centralnego ogrzewania zasilane gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną.

Dotacja przyznawana jest w wysokości równej kosztowi zakupu kotła centralnego ogrzewania zasilanego gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną nie wyższej jednak niż 5 000,00 zł. Jednym z warunków przyznania dotacji jest m. in. zdemontowanie w sposób trwały wszystkich źródeł ciepła na paliwa stałe (węgiel) w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym, uniemożliwiający ich ponowne podłączenie.

Nie przyznaje się dotacji na zakup przenośnych urządzeń grzewczych, wykonanie prac projektowych i instalacyjnych oraz pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania.

W związku z powyższym od dnia 14 stycznia br. wnioski (wg ustalonego wzoru) o przyznanie dotacji należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Buk (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk) przed zakupem nowego kotła w terminie do dnia 30 października 2020 r. Dotacje przyznawane są  w kolejności składania wniosków – decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Buku. W przypadku wyczerpania środków w roku 2020 przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zostaje wstrzymane. Nierozpatrzone wnioski w celu ubiegania się o dotację należy złożyć ponownie w roku następnym.

Jednocześnie informuję, że składanie wniosków w br. powinno dotyczyć prac, których wykonanie przewidują Państwo w roku bieżącym.

Osobą kompetentną do udzielania informacji w przedmiocie sprawy jest Pan Konrad Woźniak – insp. ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku (pok. nr 21 tel. 618884442; e-mail: konrad.wozniak@buk.gmina.pl).

Wnioski można pobrać z holu tut. Urzędu Miasta i Gminy, w pokoju nr 21 lub ze strony internetowej adres: www.buk.gmina.pl (zakładka: Samorząd – Urząd Miasta i Gminy – Druki do pobrania – Ochrona środowiska).

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl