parkowa reklama góra

Zostań ławnikiem

Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu działając na podstawie art.161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.)  ustaliło następujące liczby ławników, którzy mają być wybrani przez Radę Miasta

i Gminy Buk na kadencję 2020-2023:

– do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. – 2 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;

– do Sądu Okręgowego w Poznaniu – 1 ławnik, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławników do sądów powszechnych z terenu Miasta i Gminy Buk wybiera Rada Miasta i Gminy Buk w głosowaniu tajnym.

Informacje nt. zasad i trybu zgłaszania kandydatów na ławników sądowych, druk karty zgłoszeniowej wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.buk.gmina.pl oraz w Urzędzie  Miasta i Gminy w Buku przy ul. Ratuszowej 1, biuro rady pok. 22 .

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2019 r. w biurze rady w Urzędzie MiG w Buku przy ul. Ratuszowej 1,  pok. 22. Wybory ławników na kadencję 2020-2023 odbędą się najpóźniej w październiku 2019 r. na sesji Rady Miasta i Gminy Buk.

Załączniki znajdują się w źródle niniejszej informacji- tutaj.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl