parkowa reklama góra

Dziś sesja Rady Miasta i Gminy Buk

buklogo

Informujemy, że dziś tj. wtorek 25 września 2018 o godz. 17:00 w strażnicy OSP w Buku przy ul. Grodziskiej 13, odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.

1/ Otwarcie XLVIII sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2/ Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji z dnia 28 sierpnia 2018 r.

3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

2/ Uchwała Nr SO.-0953/18/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za pierwsze półrocze 2018 r.

3/  Przedstawienie informacji złożonych przez podmioty dokonujące analizy oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24h.ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

4/ Informacja z pracy Rady Miasta i Gminy Buk podczas VII kadencji.

5/ Sprawozdania komisji Rady za 2018 rok .

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/Określenie na terenie miasta i gminy Buk wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.

2/ Opłata targowa w roku 2019.

3/ Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

4/ Wprowadzenie na terenie miasta i gminy Buk zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 r.

5/ Zmiana uchwały Nr XIV/94/2015 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych.

6/ Uchwalenie Statutu Miasta i Gminy Buk.

7/ Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać projekty uchwał zgłaszane w drodze inicjatywy obywatelskiej.

8/ Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta i Gminy Buk.

9/ Wymagania , jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Buk.

10/ Konieczność dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku przemysłowego w Niepruszewie.

11/ Aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Buk.

12/ Wyznaczenie aglomeracji Niepruszewo.

13/ Sprzedaż w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz ENEA OPERATOR Spółka z o.o. w Poznaniu.

14/ Emisja obligacji.

15/ Zmiana uchwały Nr XLIII/315/2018 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

16/ Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

17/ Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

18/ Zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta i Gminy Buk w 2018 roku na koniec kadencji.

19/ Zmiana Uchwały Nr XL/286/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2018 rok.

20/ Zmiana Uchwały Nr XL/285/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  Buk na lata 2018-2025 .

IV.  Wolne głosy i zapytania.

V.  Interpelacje i wnioski radnych .

VI.    Oświadczenia radnych.

VII.   Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VIII.  Komunikaty.

IX. Zakończenie.

 

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl