parkowa reklama góra

Akcja likwidacji wyrobów zawierających azbest

info

Podajemy informację w sprawie zasad likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2016, w tym również naszej gminy

Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 728/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie Zasad likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2016 zaistniała nieodpłatna pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, polegająca na demontażu lub odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości należących do Wnioskodawców położonych na terenie Miasta i Gminy Buk.

Do wzięcia udziału w likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest uprawnione są następujące podmioty:

a)    właściciele i użytkownicy wieczyści, nieprowadzący działalności gospodarczej,
b)    spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
c)    jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych,
d)    instytuty badawcze,
e)    stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy.

Koszty związane z likwidacją wyrobów i materiałów zawierających azbest, pochodzą w całości z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu powiatu poznańskiego oraz budżetów gmin uczestniczących w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest, bez udziału finansowego Wnioskodawców. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.

Zainteresowane osoby winny złożyć pisemny wniosek wg ustalonego wzoru na rok 2016 ( do pobrania w tut. Urzędzie I piętro pok. nr 21 lub na stronie internetowej  www.buk.gmina.pl w zakładce komunikaty/obwieszczenia ) do Urzędu Miasta i Gminy w Buku ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk ( Sekretariat ).

Do wniosku należy załączyć:

a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,
b) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości,
c) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz upoważnienie dla Wnioskodawcy – współwłaściciela do występowania o dofinansowanie w sytuacji, gdy jest ich pełnomocnikiem.

1) W przypadku, gdy budynek, z którego zdejmowany będzie azbest jest związany
z przedsiębiorstwem sektora produkcji rolnej, pomoc uzyskana z tego programu będzie udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji ( UE ) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352, poz. 9 z 24 grudnia 2013r.).

2) W przypadku, gdy pomoc będzie udzielana w odniesieniu do podmiotów, o których mowa
w pkt. 1 Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów
i informacji określonych w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. Nr 121, poz. 810 ).

Powyższe wnioski będą przyjmowane od dnia 19 lutego 2016r. do wyczerpania limitu,  przy czym ostateczny termin składania wniosków ustala się na dzień 31 sierpnia  2016r. Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Miasta i Gminy, które następnie będą przekazywane do Starostwa Poznańskiego.

Jednocześnie informujemy, że składanie wniosków powinno dotyczyć prac, których wykonanie przewidują Państwo w roku bieżącym, ewentualnie przekazania ( zmagazynowanych wcześniej ) wyrobów zawierających azbest..

Osobą kompetentną do udzielania informacji w przedmiocie sprawy jest Pan Konrad Woźniak – insp. ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku [ pok. nr 21 tel. ( 618884442 )] .

Uwaga: szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1m2 wynosi 17kg.

 

Załączniki:

  1. Wniosek
  2. Formularz informacji
  3. Oświadczenie o pomocy de minimis

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl