Oddaj odpady do PSZOK i pozbądź się problemu

Co można zrobić z problemowymi odpadami? Oddać do PSZOK, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) .  Oto warunki korzystania z PSZOK:

Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

papier;
metal;
tworzywa sztuczne;
szkło;
opakowania wielomateriałowe;
odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
zużyte baterie i akumulatory;
zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok ;
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);
odzież i tekstylia;
odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki).
Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkane) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

papier i tektura (w tym opakowania);
tworzywa sztuczne (w tym opakowania);
metale (w tym opakowania);
opakowania wielomateriałowe;
opakowania ze szkła bezbarwnego;
opakowania ze szkła kolorowego;
odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
z zastrzeżeniem, że limit roczny odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji wynosi 24 worki o pojemności 120 l na nieruchomość.
Z terenu rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

papier i tektura;
tworzywa sztuczne;
metale;
opakowania wielomateriałowe;
szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;
odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
z zastrzeżeniem, że limit roczny odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji wynosi 24 worki o pojemności 120 l na działkę;
odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok.
W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

zmieszane odpady komunalne;
odpady zawierające azbest;
części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
sprzęt budowlany;
zmieszane odpady budowlane;
urządzenia przemysłowe;
odpady poprodukcyjne;
odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
butle gazowe;
papa;
okna plastikowe;
gaśnice;
wata szklana.
PSZOK – Buk, ul. Przemysłowa 10
Godziny otwarcia :

we wtorki i czwartki w godzinach: od 7:00 do 17:00
w soboty od 8:00 do 14:00.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl