Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie poznańskim- co w związku z pandemią koronawirusa?

Powiat poznański kontynuując program udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, w związku z pandemią koronawirusa zmienił zasady jej udzielania. Oto komunikat w tej sprawie.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) informujemy, co następuje.

w terminie od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania zawieszona została możliwość skorzystania
z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostały odwołane.

W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy:

przesłać na adres: pomocprawna@powiat.poznan.pl skan podpisanego wniosku o potrzebie uzyskania porady.
W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu można złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z oświadczeniem – ustnie przez telefon.

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Poznaniu należy podać: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), przyczynę odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej można przekazać:

pod numerem telefonu: 61 8410 797

na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl

lub listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

Wzór wniosku o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania TUTAJ

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

1.       Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2.       Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3.       Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

4.       Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone w zakładce „Rejestracja na wizytę”.

5.       Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (obowiązkowe posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym z symbolem R), które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone w zakładce „Rejestracja na wizytę”.

Zasady  i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Dziedziny prawa, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna:

·         prawo rodzinne

·         prawo pracy

·         sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej

·         prawo cywilne

·         prawo ubezpieczeń społecznych

·         prawo administracyjne

·         prawo podatkowe

·         prawo karne

·         inne
Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej:

1.      Lokal mieszkalny

2.      Przestępstwa i wykroczenia

3.      Rodzina

4.      Dziedziczenie

5.      Opieka i kształcenie

6.      Własność rzeczy ruchomych i nieruchomych

7.      Świadczenia i zasiłki

8.      Zadłużenia

9.      Roszczenia i zobowiązania finansowe

10.  Zatrudnienie

11.  Zdrowie

12.  Urzędy i sądy

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl