Dziś Sesja Rady Miasta i Gminy Buk

buklogo

Informujemy, że dziś o godz.17 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul.Mury 5, odbędzie się XV sesja Rady Miasta i Gminy Buk.
Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.

1/ Otwarcie XV sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2/ Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji z dnia 17 grudnia 2019 r.

3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

2/ Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Buk w 2019 roku:

a)      Budżetu i Oświaty,

b)      Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych,

c)      Rewizyjnej.

d)      Skarg, Wniosków i Petycji.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Niepruszewie przy ul. Starowiejskiej – drodze gminnej do miejscowości Cieśle.

2/ Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku pomiędzy ul. Mury i ul. Poznańską.

3/ Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska.

4/ Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

5/ Określenie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Buk na rok szkolny 2019/2020.

6/ Uchwalenie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku.

7/ Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

8/ Zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Miasta i Gminy Buk przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

9/ Zmiana uchwały Nr XLIII/315/2018 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

10/ Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk na 2020 rok.

11/ Uznanie petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

12/ Wyrażenie opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt.

13/ Zmiana Uchwały Nr XIV/116/2019 Rady Miasta i Gminy Buk  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2020 rok.

14/ Zmiana Uchwały Nr XIV/115/2019 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2020-2026 .

IV.  Interpelacje i zapytania.

V.   Oświadczenia radnych.

VI.  Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VII.  Komunikaty.

VIII.  Zakończenie.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl