Sesja Rady Miasta i Gminy Buk

buklogo

Informujemy, że dnia 27 sierpnia 2019 roku o godz.17 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul.Mury 5, odbędzie się X sesja Rady Miasta i Gminy Buk.
Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.

1/ Otwarcie X sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2/ Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji z dnia 25 czerwca 2019 r.

3/ Przedstawienie porządku obrad.

 

II. Informacje. Sprawozdania.

1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

 

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Nabycie na własność Gminy Buk nieruchomości w Wielkiej Wsi.

2/ Zasięgnięcie od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

3/ Powołanie Zespołu ds. Opiniowania Kandydatów na ławników.

4/ Współdziałanie z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego.

5/ Udzielenie Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

6/ Zmiana Uchwały nr XLII/305/2018 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 6 marca 2018 r. zmienionej Uchwałą nr IX/60/2019 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2018 – 2022 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Buku.

7/ Zmiana uchwały Nr III/25/2018 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2019-2026 .

8/ Zmiana Uchwały Nr III/26/2018 Rady Miasta i Gminy Buk  z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2019 rok.

9/ Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewcach.

 

IV.  Interpelacje i zapytania .

V.   Oświadczenia radnych.

VI.  Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VII.  Komunikaty.

VIII.  Zakończenie.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl