parkowa reklama góra

Oddaj odpady do PSZOK

Przypominamy, że na terenie Gminy Buk funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego GOAP mogą przywieźć następujące odpady:

1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

* papier;

* metal;

* tworzywa sztuczne;

* szkło;

* opakowania wielomateriałowe;

* odpady ulegające biodegradacji;

* zużyte baterie i akumulatory;

* zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;

* odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok ;

* odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

* inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);

* odzież i tekstylia.

2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

* papier i tektura (w tym opakowania);

* tworzywa sztuczne (w tym opakowania);

* metale (w tym opakowania);

* opakowania wielomateriałowe;

* opakowania ze szkła bezbarwnego;

* opakowania ze szkła kolorowego;

* odpady ulegające biodegradacji.

3. W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

* zmieszane odpady komunalne;

* odpady zawierające azbest;

* części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);

* opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;

* sprzęt budowlany;

* zmieszane odpady budowlane;

* urządzenia przemysłowe;

* odpady poprodukcyjne;

* odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);

* odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);

* butle gazowe;

* papa;

* okna plastikowe;

* gaśnice,

* wata szklana.

1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami,

2. Odpady powinny być przekazywane luzem oraz umieszczane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach / kontenerach,

3. Odpady niebezpieczne należy przekazać pracownikowi obsługi PSZOK, który samodzielnie umieści je

w odpowiednich pojemnikach,

4. Odpady ulegające biodegradacji należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera,

5. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione,

6. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu,

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów,

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:

a. odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone),

b. odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),

c. odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.),

d. odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.),

9. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednorazowo można oddać maksymalnie 4 opony z jednej nieruchomości,

10. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane kompletne

(w całości).

1. Pracownicy obsługi PSZOK mają obowiązek:

a. uzyskania od osoby przekazującej odpady adresu nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone

w celu zweryfikowania możliwości bezpłatnego przekazania przez niego odpadów w oparciu o złożoną deklarację,

b. sprawdzenia zgodności odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 4,

c. ewidencjonowania każdorazowego przyjęcia odpadów,

d. ważenia dostarczanych odpadów problemowych,

e. w przypadku dostarczenia odpadów przez podmiot uprawniony w imieniu właściciela nieruchomości uzyskania oświadczenia informującego, od kogo pochodzą dostarczane odpady (załącznik do niniejszego Regulaminu). Formularz oświadczenia można uzyskać od pracownika obsługi PSZOK lub pobrać ze strony Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

2. Pracownicy obsługi PSZOK mają prawo odmowy przyjęcia odpadów:

a. każdorazowo, jeśli jest on dostarczony w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,

b. każdorazowo jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,

c. bezpłatnie – jeżeli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały w wyniku przebywania na nieruchomości ludzi:

* ilość dostarczonych odpadów przekracza możliwości wytworzenia przez gospodarstwo domowe,

* odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).
Podstawowe informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
Lokalizacja:
1.    ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk

Godziny otwarcia PSZOK:
od 7.00 do 17.00. – wtorki, czwartki
od 8.00 do 16.00 – soboty
w dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.
Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk
tel. 61 8359 489 – Punkt obsługi klienta
tel.64 8359 499 – Dział Gospodarki Komunalnej

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl