parkowa reklama góra

Bezpłatny odbiór azbestu

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Buk

Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 2343/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 lutego 2018r. dotyczącym Regulaminu określającym zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2018 zaistniała nieodpłatna pomoc w likwidacji wyrobów zawierających azbest, obejmująca:

1) demontaż wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego, pakowanie, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz,
2) pakowanie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Powiatu Poznańskiego, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do wzięcia udziału w likwidacji wyrobów zawierających azbest uprawnione są następujące podmioty:

a)    właściciele i użytkownicy wieczyści, nieprowadzący działalności gospodarczej,
b)    spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
c)    jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych,
d)    instytuty badawcze,
e)    stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy,

które posiadają lub mają w zarządzie nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego ( na terenie Miasta i Gminy Buk ) na której znajdują się wyroby zawierające azbest i złożą wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Buku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji, a także koszty związane z zabezpieczeniem  konstrukcji dachu po demontażu wyrobów zawierających azbest.

Koszty związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest, pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu Poznańskiego oraz budżetów gmin uczestniczących w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest, bez udziału finansowego Wnioskodawców.

Zainteresowane osoby winny złożyć pisemny wniosek wg ustalonego wzoru na rok 2018 ( do pobrania w tut. Urzędzie I piętro pok. nr 21 lub na stronie internetowej  www.buk.gmina.pl w zakładce komunikaty/obwieszczenia ) do Urzędu Miasta i Gminy w Buku ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk ( Sekretariat ).

Do wniosku należy załączyć:

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,
2) zgodę właściciela/ współwłaścicieli nieruchomości – w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste,
3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgodę poszczególnych współwłaścicieli  na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest,
4) w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną z sektorem produkcji rolnej, dokumenty o których mowa w § 13 Regulaminu cyt. „ W przypadku, gdy pomoc będzie udzielana w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w § 12, wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2016r., poz. 1808 ze zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. Nr 121, poz. 810 ).

a) § 12 Regulaminu cyt. „ W przypadku, gdy budynek, z którego zdejmowany będzie azbest jest wykorzystywany do działalności związanej z sektorem produkcji rolnej, pomoc uzyskana z tego programu będzie udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji ( UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz.. UE L Nr 352, poz. 9 z 24 grudnia 2013r. ). W sektorze produkcji rolnej można uzyskać pomoc de minimis w rolnictwie, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 15.000 EUR ”.

5) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Powyższe wnioski można składać od dnia dzisiejszego tj. 02 marca br. do wyczerpania limitu,  przy czym ostateczny termin składania wniosków ustala się na dzień 10 lipca 2018. Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy, które następnie będą przekazywane do Starostwa Poznańskiego. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.

Jednocześnie informuję, że składanie wniosków powinno dotyczyć prac, których wykonanie przewidują Państwo w roku bieżącym.

Osobą kompetentną do udzielania informacji w przedmiocie sprawy jest Pan Konrad Woźniak – insp. ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku [ pok. nr 21 tel. ( 618884442 )] .

Uwaga: szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1m2 wynosi 17 kg.

 

Załączniki:
wniosek
oświadczenie
formularz informacji
uchwała zarządu powiatu

 

 

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Buk
www.buk.gmina.pl

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl