parkowa reklama góra

Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Buk już w sobotę

Informujemy, że w najbliższą sobotę 7 października 2017r. na terenie Miasta i Gminy Buk zostanie przeprowadzona mobilna zbiórka odpadów. W załączeniu poniżej przedstawiamy wykaz odpadów komunalnych objętych zbiórką a także harmonogram postoju dla Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zorganizowanych przez „ALKOM” Firmę Handlowo – Usługową mgr inż. Henryk Sienkiewicz.

ODPADY KOMUNALNE OBJĘTE USŁUGĄ ODBIORU PRZEZ MPSZOK:

20 01 13*
Rozpuszczalniki
20 01 14*
Kwasy
20 01 15*
Alkalia
20 01 17*
Odczynniki fotograficzne
20 01 19*
Środki ochrony roślin I II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21*
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*
Urządzenia zawierające freony
20 01 27*
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29*
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31*
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33*
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,

16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35
Zgodnie z zawartą umową MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie.

Do MPSZOK można oddać:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory przenośne,
przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych,
odpady niebezpieczne, w tym chemikalia: farby, rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych.
Nie oddajemy:
materiałów zawierających azbest,
odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej odpady w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu,
odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
odpadów, których odebranie może naruszać przepisy,
odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji
o zbiórce,
jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki),
odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, odpadów zielonych, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego.
Pamiętać należy o tym, że:
Odpady wymagające opakowania muszą być umieszczone w szczelnych tzn. niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz aby posiadały oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
Pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa
oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
Do pojemników na przeterminowane leki będzie można wrzucać:
przeterminowane i niepotrzebne tabletki, kapsułki, czopki, proszki, syropy, maści, żele roztwory, krople zamknięte w szczelnych opakowaniach, aerozole, termometry, glukometry.
Nie wrzucamy:
zużytych igieł, strzykawek i opatrunków (odpady te są materiałami zakaźnymi, które podlegają specjalnym procesom ich unieszkodliwienia. ( Istnieje problem z określeniem, gdzie należy wyrzucać tego typu odpady).

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl