Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców MiG Buk

Zapraszamy do zapoznania się z informacją burmistrza MiG Buk na temat dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców MiG Buk.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Buk.

Uprzejmie Państwa informuję, że Rada Miasta i Gminy Buk w dniu 26 września 2017r. podjęła Uchwałę Nr XXXVII/259/2017 w  sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 2 października 2017r., poz. 6136.

Podjęta Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 października 2017r.

W związku z powyższym zaistniała możliwość dofinansowania z budżetu Miasta i Gminy Buk wymiany pieców węglowych centralnego ogrzewania lub kaflowych zasilanych paliwem stałym ( węglem ) na kotły centralnego ogrzewania zasilane gazem, olejem opałowym lub energią elektryczna.

Dotacja przyznawana jest w wysokości równej kosztowi zakupu kotła centralnego ogrzewania zasilanego gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną nie wyższej jednak niż 4 000,00 zł. Jednym z warunków przyznania dotacji jest m. in. zdemontowanie w sposób trwały wszystkich źródeł ciepła na paliwa stałe ( węgiel ) w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym, uniemożliwiający ich ponowne podłączenie.
Nie przyznaje się dotacji na zakup przenośnych urządzeń grzewczych, wykonanie prac projektowych i instalacyjnych oraz pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania.

Wnioski ( wg ustalonego wzoru ) o przyznanie dotacji należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Buk ( ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk ) przed zakupem nowego kotła w terminie do dnia 30 września każdego roku za wyjątkiem roku 2017, w którym wnioski składać można od dnia 17 października 2017r. Dotacje przyznawane są w kolejności składania wniosków – decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Buku. W przypadku wyczerpania środków na dany rok kalendarzowy, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zostaje wstrzymane. Nierozpatrzone wnioski w celu ubiegania się o dotację należy złożyć ponownie w roku następnym.

Wnioski złożone przed dniem 17 października 2017r. nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informuję, że składanie wniosków w br. powinno dotyczyć prac, których wykonanie przewidują Państwo w roku bieżącym.

Osobą kompetentną do udzielania informacji w przedmiocie sprawy jest Pan Konrad Woźniak – insp. ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku ( pok. nr 21 tel. 618884442 ).

Wnioski można pobrać z holu tut. Urzędu Miasta i Gminy, w pokoju nr 21 lub ze strony internetowej adres: www.buk.gmina.pl ( zakładka: Samorząd – Urząd Miasta i Gminy – Druki do pobrania – Ochrona środowiska ).

 

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl