Sesja Rady Miasta i Gminy Buk

buklogo

Informujemy, że we wtorek 20.06.2017 o godz. 17:00 w strażnicy OSP w Buku przy ul. Grodziskiej 13, odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XXXV sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 30 maja 2017 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2/ Informacja z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2019.
3/ Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi będącymi podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku, posiadającymi osobowość prawną, w tym stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Likwidacja publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Buku.
2/ Likwidacja publicznego Liceum dla Dorosłych w Buku.
3/ Określenie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
4/ Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
5/ Zasady udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
6/ Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, logopedów.
7/ Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Buk.

IV. Wolne głosy i zapytania.

V. Interpelacje i wnioski radnych .

VI. Oświadczenia radnych.

VII. Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VIII. Komunikaty.

IX. Zakończenie.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl