Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

info

Burmistrz Miasta i Gminy Buk ogłasza nabór wniosków o

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Buk ogłasza nabór wniosków o udzielenie  dotacji na dofinansowanie  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  Nabór wniosków odbędzie się od dnia 01.03.2016r.do 30.09.2016r. lub  do wyczerpania środków finansowych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.

Przyznawanie dofinansowania  odbywać się będzie  zgodnie z podjętą  Uchwałą Nr XV/115//2012r. Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 31 stycznia  2012r.w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Buk na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Regulamin oraz formularze  wniosków dostępne są na stronie internetowej www.bip.buk.gmina.pl w zakładce Rada Miasta i Gminy Buk – Rejestr Uchwał – Uchwała Nr XV/115/2012 oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk  pok. nr 17.
Wnioski o przekazanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami można składać drogą pocztową lub osobiście w  sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Buk II piętro  pok. nr 31.

O dofinansowanie mogą  ubiegać  się osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na obszarze  o rozproszonej zabudowie  gdzie, nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie  nieuzasadnione.
W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2016r. nowych przepisów /Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych  dla środowiska wodnego  /Dz. U. z 2014 poz. 1800/ dofinansowaniem nie będą objęte oczyszczalnie drenażowe na terenach należących do aglomeracji t.j.  Niepruszewo, Kalwy, Cieśle, Buk, Wielka Wieś-część, Dobieżyn ul. Stęszewska, ul. Bukowska i ul. Otuska – część – mapa z granicami aglomeracji dostępna w  UMiG Buk pok.nr 18 – Pan Paweł Mazankiewicz.
Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy Buk pok. nr 17, Anna Skotarczak  nr tel. 618884457. www.buk.gmina.pl

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl