Sesja Rady Miasta i Gminy Buk

buklogo

Informujemy, że we wtorek 23 lutego 2016 o godz. 17:00 w strażnicy OSP w Buku przy ul. Grodziskiej 13, odbędzie się XVII sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.

1/ Otwarcie XVII sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2/ Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji z dnia 26 stycznia 2016 r.

3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

2/ Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia

2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Buk.

3/ Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia

2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Buk.

III. Podjęcie Uchwał.

1/ Partycypowanie w kosztach w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Buk.

2/ Przystąpienie do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk.

3/ Określenie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których Miasto i Gmina Buk jest organem prowadzącym.

4/ Określenie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego Miasto i Gmina Buk jest organem prowadzącym.

5/ Tryb udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

6/ Ogłoszenie jednolitego tekstu Uchwały Nr XIX/148/2012 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Buk.

IV. Wolne głosy i zapytania.

V. Interpelacje i wnioski radnych .

VI. Komunikaty.

VII. Zakończenie.

 

 

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl